Kalite Politikası

İSPER Kalite Politikası gereği;
• Tüm hizmetlerini mevzuatlar ve yasalar doğrultusunda gerçekleştirmeyi,
• Zamanında, eksiksiz ve kaliteli hizmet sağlamayı,
• Çalışan etkinliğini gözetmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak yetkin, güçlendirilmiş ve bağlılığın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı,
• Verimlilik ve karlılıkla etkin yönetim sergileyerek kurumun sürekliliğini güvence altına almayı,
• Sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımlarla yönetimi, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan tüm gereklilikleri uygulamayı,
• Çevre performansını arttırarak duyarlılık ve bilincin sağlanmasını,
• İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmeyi,
• Toplam kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilir şartlarını sağlamayı taahhüt ve beyan eder. Bu beyan İSPER’in temel politikasıdır.

 

 

Çevre Politikası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPER, yürüttüğü tüm faaliyetlerde;
• Çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
• Doğal kaynakların etkin kullanılmasını,
• Yasalara tam uyumu,
• Faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,
• Tüm hizmet süreçlerinin çevre boyut ve etkilerinin kontrol altında tutulmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.

 

 

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe girişinin yapılması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin aşağıdaki hedeflere uygun olarak gerçekleştirilir.
Bu hedefler;

• Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
• Optimum seviyede çalışan istihdam etmek,
• Çalışanın yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
• Şirkette çalışan tüm çalışana adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
• Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün çalışanın eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak,
• Çalışanın kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, çalışanın görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim imkânlarını geliştirmek,
• Çalışanı başarılı olmaya teşvik etmek ve başarılı olan çalışanı ödüllendirmek,
• Çalışanın kurum kültürünü benimsemesini sağlamak,
• Çalışanın görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSPER sunduğu hizmetlerin tüm aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak, oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirmelerle yürüttüğü süreçleri daha güvenli hale getirmeyi hedeflemektedir.
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat şartlarına uygun olarak kurulan İSG Yönetim Sistemi‘nin tüm çalışanlarla iş birliği içinde eksiksiz bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
• İşveren, İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi, İSG Kurul Üyeleri, Çalışan Temsilcileri ve İSG Bölüm Temsilcileri başta olmak üzere tüm çalışanların İSG çalışmalarına katılımını sağlar, alınan kararlarda tüm tarafların görüşlerini alır, etik değerleri göz önünde tutarak etkin bir iletişim içinde çalışır.
• Tüm çalışanlarının İSG farkındalığını artırmak için sürekli eğitimler düzenler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına katkı sunmalarını sağlar.
• Teknolojik gelişmeleri takip eder, son teknolojiyi kullanarak en güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmadan önlenmesini sağlar. • İSG ile ilgili tehlikeli durum ve davranışlarla ilgili riskleri değerlendirir, tehlikelerin kaynağında ortadan kaldırılarak, oluşmadan önlenmesini ve önlenemeyen risklerin azaltılarak kabul edilebilir hale getirilmesini sağlar. • Çalışmak üzere iş yerine gelen tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve misafirlere İSG Yönetim Sistemi kapsamında sağlıklı ve güvenli koşullar sağlar, onların sağlık ve güvenliğini mevcut çalışanların sağlık ve güvenliği gibi korumaya çalışır.

 

 

Toplam Kalite Çalışmaları

 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
Şirketimiz 2004 yılında "Kalite Yönetim Sistemi"ni kurmuş olup, 2007 yılından günümüze kadar Türk Standartları Enstitüsü gözetiminde kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme hedefiyle devam ettirdiği çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Şirketimiz 2008 yılından bu yana “Çevre Yönetim Sistemi” sertifikasına Türk Akreditasyon Kurumu’nca onaylı belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sahip olup, çevre yönetim sistemi şartlarına uygun olarak tüm çalışmalarında çevre duyarlılığı bilinciyle hareket etmektedir.
ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Şirketimiz 2005 yılından bu yana "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikasına sahip olup, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını hizmet sağladığı tüm birimlerde, tüm çalışanlarını kapsayan, bilinçlendirici bir felsefeyle sürdürmektedir.